Tím je ako živý organizmus.

Nemuseli ste urobiť nič pre to, aby ste sa narodili, ale musíte sa sami rozhodnúť, aby ste boli v tíme. 

Čo je to teda práca v tíme? Každý má predsa svoju vlastnú prácu a vykonáva ju samostatne, k tomu svojich kolegov nepotrebuje. O tímovej práci môžeme hovoriť vtedy, keď je samostatná činnosť viacerých jednotlivcov smerovaná ku spoločnému cieľu. Z toho vyplýva aj základná charakteristika tímu: tím je skupina jednotlivcov so spoločným cieľom. Na základe toho môžeme definovať viaceré parametre, ktoré vedú k dosiahnutiu efektívnej práce v tíme.

V prvom rade je potrebné, aby každý člen tímu vedel aký je spoločný cieľ. Ak to tak nie je, nemôžeme hovoriť o tíme. Aj keď spolu pracujú viacerí ľudia a teda „spolupracujú“, môžeme ich nazvať len skupinou, pokiaľ nie sú všetci oboznámení s cieľom ich úsilia. Len tak sa stávajú nositeľmi vízie tímu, teda spolu vytvárajú, formujú a dosahujú predstavu o cieli úsilia. Dosiahnutie každého cieľa začína v rovine imaginácie a preto je nevyhnutné aby členovia dobre fungujúceho tímu mali čo najjasnejšiu predstavu o dosahovanom cieli. Vízia tímu sa totiž môže dynamicky meniť a je náročné ju neustále udržiavať. Preto je efektívne venovať čas a úsilie tomu, aby si každý člen tímu osvojil spoločný cieľ a aby víziu tímu chápal čo najlepšie. 

Rovnako nevyhnutné je, aby každý člen tímu vedel, aká je jeho vlastná, čiastková úloha, osobná pozícia, ktorá vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa. Čím jasnejšia je úloha jednotlivca, tým lepšie môže plniť funkciu v tíme. Úloha zároveň definuje jeho rolu, ktorú v tíme zastáva, pričom môžeme povedať že nie je rozdiel medzi jednotlivými pozíciami z hľadiska dôležitosti. Pre dosiahnutie spoločného cieľa v tíme je rovnako dôležité obsadenie každej pozície v tíme. Samozrejme, každá pozícia má svoje špecifické požiadavky, čo definuje aj rozdielne nároky na osobu zastávajúcu túto funkciu.

Základným prvkom pri vytváraní a budovaní tímu je komunikácia medzi jeho členmi, ktorá slúži ako nástroj výmeny informácií, ako spôsob zdieľania predstáv a ideí a ako zdroj inšpirácie. Spôsob komunikácie je ovplyvnený najmä schopnosťou zvládať emócie, čo je dôležitou podmienkou pri vytváraní dobrých pracovných vzťahov. Preto, pokiaľ nám ide o vytváranie tímu, musíme komunikáciu smerovať k vzájomnému pochopeniu a akceptovaniu členov tímu. Tak sa nám môže podariť zvládať aj napäté situácie bez prehnaných emocionálnych prejavov. Mnohokrát stačí zamyslieť sa a pokúsiť sa porozumieť sebe a svojim kolegom. Schopnosť komunikácie je schopnosťou jednotlivca, preto musíme klásť dôraz na každého člena tímu, najmä v smere jeho verbálneho a neverbálneho prejavu, schopnosti počúvať a empatie.

Keď hovoríme o tíme a jeho funkčnosti, môžeme ho prirovnať k systému hodinového strojčeka. Každý jeden prvok má svoju presne definovateľnú a nepostrádateľnú funkciu. Výsledkom práce celého systému je síce ukazovateľ času, teda obiehajúca malá a veľká ručička po ciferníku, no ak ktorákoľvek z častí vo vnútri systému nebude správne zastávať svoju funkciu, hodinky, ako celok, budú meškať alebo nepôjdu vôbec. Aj sebe lepší jednotlivci vo výsledku budú vždy závislí na iných členoch tímu. Je to výstižný príklad toho, ako môže aj jeden nefunkčný prvok v tíme ovplyvniť celý systém.

Preto pokiaľ je našou snahou vytvoriť trvalo udržateľný funkčný tím, musíme zohľadniť predovšetkým individualitu každého člena a rešpektovať aj jeho osobné ciele. Niekedy môže nastať rozpor medzi cieľmi osobnými a cieľmi tímu. Tomuto problému sa zaručene vyhneme len v jednom prípade, a to vtedy, keď sa osobné ciele jednotlivca stotožnia na 100% s cieľmi tímu. Vtedy však individualita mizne a človek sa premieňa na doslovne neživý funkčný nástroj. Ciele tímu, firmy, či konzorcia firiem pokladá sa svoje vlastné ciele a to, čo by sme mohli pomenovať život, sa postupne vytráca. Uspokojenie z dosiahnutých pracovných cieľov je totiž krátkodobé a pominuteľné, a preto nutne vedie k súťaživosti a dravosti pri dosahovaní stále nových cieľov. Človek sa stáva závislý na pracovných úspechoch, na osobnom a finančnom ohodnotení, stáva sa teda „workoholikom“. Na druhej strane, ak sa jednotlivec nestotožní s cieľmi tímu, nie je možné, aby úspešne napĺňal svoju prácu. Každý sa teda rozhoduje sám o tom, akú prioritu pridelí svojej práci, pričom, prirodzene, nikomu neprospieva stav, v ktorom dlhodobo nenachádza pocit osobného naplnenia. Aj pre pracovný tím môže byť len prospešné, keď ho tvoria vnútorne spokojní, vyrovnaní, nezávislí a samostatní ľudia. 

Správne fungujúci tím je teda skôr ako živý organizmus, nie ako funkčný stroj. Je treba sa oň starať a zveľaďovať ho, inak môže ľahko dôjsť k degradácii. Je len jedna cesta ako skvalitniť tímovú spoluprácu a tá je skvalitniť jednotlivcov, členov tímu. 

Ako to teda urobiť? Ako môžeme niekoho skvalitniť alebo ho niečo naučiť? Táto otázka sa zdá bezpredmetná, najmä keď trh je presýtený množstvom ponúk zaručujúcich budovanie tímu, čo vytvára dojem že každý predsa vie, čo to je, „teambuilding“. Pravdou však je že učiť sa a skvalitniť sa môže každý len sám. Pre každého je rozhodujúca jeho vlastná skúsenosť, najmä ak ju dokáže myslením pochopiť. Skúsenosť sama o sebe je totiž len surovina, materiál, ktorý vytvára predpoklady k tomu, aby ju každý jednotlivec pretransformoval na svoju silu, na poznanie, ktorá mu môže byť oporou. Čo teda môžeme urobiť, je predložiť takú ponuku, ktorá vedie ku skvalitneniu každého jednotlivca pri zachovaní jeho individuality. Teda cestu, pri ktorej na vlastnej skúsenosti zažije podstatu tímovej spolupráce so všetkými jej súčasťami. 

Takouto ponukou je moderovaný program, „tréning tímovej spolupráce“, ktorého cieľom je aby účastník tréningu na záver pochopil zásady tímovej práce a vedel ich prakticky aplikovať,  aby pocítil na vlastnej koži priebeh a výsledok úspešnej tímovej práce a aby si tento pocit zapamätal a znovu ho vyhľadával. Tréning založený na metóde zážitku a vlastnej skúsenosti je postavený na modelových situáciách tak, aby tieto vystihovali jednotlivé prvky tímovej spolupráce. Program sa musí odohrávať v emocionálne priaznivom prostredí, aby skúsenosť s informácia ktorú si účastník osvojí bola prijatá a dlhodobo zapamätaná. Preto sú vhodným modelom tímovej spolupráce činnosti odohrávajúce sa vo voľnej prírode, rovnako ako primeraná fyzická aktivita, najmä ako príležitosť pre zmenu nálady, a tým aj spôsobu myslenia pri riešení tímových úloh. Zadania úloh sú postavené tak, aby riešenie vyžadovalo zapojenie všetkých členov tímu, nevyhnutné je prejaviť kreativitu, vynaliezavosť a schopnosť strategického myslenia, ale aj nájsť silu prekonať vlastné hranice, dohodnúť sa a efektívne delegovať úlohy. Veľký význam má hravá forma programu, ktorá napomáha bezprostrednému prejavu každého člena tímu a zároveň uľahčuje prijímanie spätnej väzby od lektorov a od ostatných účastníkov tréningu. Pravdivá a konštruktívna spätná väzba je základom aplikácie modelových situácií v praxi. Preto je dôležitá otvorená komunikácia v tíme, ktorá napomáha sebareflexií každého jednotlivca, čo umožňuje pochopiť vlastné schopnosti a možnosti, posilniť sebadôveru a tak skvalitniť prácu seba samého a teda aj celého tímu. 

Tím, ako živý organizmus, ostáva teda dlhodobo funkčný, len pokiaľ členovia tímu vytvárajú bezpečné prostredie, v ktorom sa každý jednotlivec cíti akceptovaný a vnútorne spokojný. 

Mgr. Miloš Zágoršek

riaditeľ spoločnosti Quinta Essentia, s.r.o.